آخرین اخبار

شرکت در سمینار second curve (مدیریت در عصر دیجیتال)

دریافت کتاب با امضا نویسنده آقای charles handy